Статут

Statut slika

На основу чланова 6., 9. и 10. Закона о удруживању грађана у удружења, друштвене организације и политичке организације који се оснивају за територију СФРЈ („Службени лист СФРЈ“, број 42/90 и „Службени лист СРЈ“, бр. 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 и 73/2000), Оснивачка скупштина Удружења грађана “ ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ ” је дана 5. маја 2009. године у Београду донела

СТАТУТ

Удружења грађана “ ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ ”

Члан 1.


Оснивачи Удружења грађана “ ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ ” (у даљем тексту: “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ ”) удружују се ради остварења следећих циљева:
- залагање за стварање услова који би омогућили бољи живот грађана (залагање за економски просперитет, за побољшање услова живота, за унапређење социјалне и здравствене заштите, за унапређење система образовања и васпитања, неговање спортског духа и спортског начина живота посебно код младих, указивање на штетности и погубности дроге, алкохолизма, насиља и других лоших појава у друштву, давање доприноса борби против сиромаштва, као и борби за очување менталног здравља народа);
- подршка младим талентима;
- залагање за поштовање законитости на свим нивоима;
- залагање за очување човекове околине и заштиту природних ресурса;
- подршка борби против тероризма, свих облика и врста;
- сарадња са удружењима сличних циљева, у земљи и у иностранству.

Наведене циљеве “ ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ ” ће остваривати добровољним радом свих чланова.
“ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” се оснива као непрофитна организација која ће функционисати и реализовати своје циљеве од средстава добијених чланарином, добровољним прилозима чланова и прилозима спонзора удружења.

Члан 2.


Оснивачи су за облик свог удруживања одредили: УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА.
Унутрашња организација: “ ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ ” се формира са седиштем у Београду из кога ће остваривати циљеве и задатке за територију целе Србије. Огранци - Подружнице ће се формирати када се за истим јави потреба, а на основу одлуке коју ће донети Управни одбор.

Члан 3.


Пун назив удружења је: Удружење грађана “ ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ ”.
Седиште “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” је у Београду.
“ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” има печат округлог облика који садржи пун назив: УДРУЖЕЊЕ

Члан 4.


Услов за учлањење у “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” јесте да члан прихвата Статут “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”.
Чланови “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” могу бити и страни држављани, који могу да дају допринос остваривању циљева Удружења, али не могу бити бирани у органе Удружења.

Члан 5.


Начин учлањивањa:
Пријем у редовно чланство “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” иницира се подношењем писменог захтева у слободној форми са свим личним подацима од стране будућег члана са препорукама најмање два редовна члана “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”.
Пријем у редовно чланство могућ је и на основу позива будућем члану од стране Управног одбора или Председника “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”.
Одлуку о пријему новог члана доноси Управни одбор, а на основу претходних активности кандидата у остваривању циљева “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”.
Да би донео одлуку о пријему новог члана, Управни одбор мора да има кворум који представља присутност више од половине чланова Управног одбора.
Одлука о пријему новог члана је правоваљана ако за њу гласа већина присутних чланова Управног одбора “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”. За случај да је за или против одлуке гласао исти број чланова у том случају одлучујући је глас Председника Управног одбора.
На основу одлуке Управног одбора угледни домаћи и страни држављани могу постати почасни чланови “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”.
Управни одбор може домаћим и страним држављанима дати статус придруженог члана, иако исти нису чланови “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”.

Члан 6.


Чланство у “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” престаје:
- добровољним иступом на основу писмене изјаве Управном одбору и
- услед неплаћања чланарине после првог априла сваке године.
- Чланство у “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” престаје односно може бити одузето у следећим случајевима:
- када су тешко прекршене обавезе члана “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” и одредбе овог Статута,
- када члан својим понашањем крши Закон или се понаша неморално и не поштује начела и циљеве “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”;
- када члан нарушава углед “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” или омета реализацију активности “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”.
Одлуку о престанку чланства у “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” доноси Управни одбор.
Управни одбор “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”, да би донео одлуку о престанку чланства у “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”, мора да има кворум који представља присутност више од половине чланова.
Одлука о престанку чланства у “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” је правоваљања ако за њу гласа већина присутних чланова Управног одбора “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”. За случај да је за или против одлуке гласао исти број чланова у том случају одлучујући је глас Председника Управног одбора.
Члан, незадовољан одлуком о престанку чланства у “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”, има право жалбе Скупштини “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” у року од осам дана од дана достављања одлуке о престанку. Одлука Скупштине је коначна.

Члан 7.


Право редовног члана је да учествује у раду Скупштине “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” и тиме доприноси остварењу циљева “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”, да бира и да буде биран у органе “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”, да добија информације о активностима “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”, да учествује у активностима “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”, у складу са одлукама његових органа.
Обавеза сваког члана је да поштује Статут, јача ауторитет “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”, плаћа чланарину у висини коју одреди Скупштина и испуњава и спроводи поверене му одлуке и задатке од стране органа “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” као и да учествује у активностима “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”. Члан је одговоран Скупштини за неспровођење поверених му одлука и задатака.

Члан 8.


Органи “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” су: Скупштина, Управни одбор, Председник и Генерални секретар.

Члан 9.


Скупштину “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” чине:
- сви редовни чланови “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”;
- сви почасни и придружени чланови, а који сви имају саветодавни глас, без права на учешће у доношењу одлука.
Скупштина доноси Статут, измене и допуне Статута, бира и разрешава чланове Управног одбора, одређује висину чланарине, одлучује о учлањењу у савезе организација, одлучује о учлањивању у међународне организације, одлучује о престанку постојања “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”, разматра финансијско пословање “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”, доноси планове и програме рада, разматра и усваја годишњи извештај о раду и врши друге послове утврђене овим Статутом.

Члан 10.


Скупштина “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” се сазива:
- на основу одлуке Управног одбора;
- на захтев најмање десет редовних чланова “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”;
- на захтев Председника “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”.

Чланови “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” се обавештавају о седницама Скупштине позивом путем поште, факсом, куриром, електронском поштом или другим повољним начинима, најкасније седам дана пре почетка седнице. Уз позив се доставља дневни ред седнице и материјали неопходни за ефикасно учешће члана “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” у раду Скупштине. Седница Скупштине “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” одржава се најмање једном годишње.

Члан 11.


Радом Скупштине руководи Председник “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”.
Да би доносила одлуке из члана 9. Скупштина мора да има кворум који представља присутност 51% редовних чланова, који су уредно позвани сходно ставу 2. члана 10. Статута.
Уколико нема кворума, почетак седнице с истим дневним редом се помера за сат времена. По протеку једног сата седница с истим дневним редом може се одржати и на њој се могу пуноважно доносити одлуке без обзира што нема кворума, уз услов да је присутно најмање 40% редовних чланова “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”.
Приликом одлучивања, сваки редовни члан има један глас.
Скупштина одлуке доноси простом већином гласова присутних редовних чланова.
За промену, измену или допуну Статута, доношење одлуке о престанку постојања “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” или доношење одлуке о прикључивању другој организацији потребно је да за такву одлуку гласа две трећине присутних редовних чланова.

Члан 12.


Управни одбор броји 7 чланова. Управни одбор се бира на период од пет година, али се његов састав може мењати на свакој седници Скупштине.

Члан 13.


Управни одбор:
- спроводи одлуке Скупштине;
- бира и разрешава Председника “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”, који је уједно и председник Управног одбора, а чији мандат траје пет година;
- брине се о материјалном стању “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” и помаже Председнику “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”, Генералном секретару;
- одлучује о формирању огранака - подружница “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” на територији Србије, који немају својство правног лица;
- одлучује о пријему нових чланова, о престанку чланства у “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”, као и о престанку чланства одузимањем истог, сходно одредбама овог Статута;
- одлучује о висини чланарине;
- бира почасне чланове “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” на предлог Председника “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” или два члана Управног одбора или три редовна члана “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”;
- именује и разрешава Генералног секретара “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”;
- верификује извештаје Председника и регулише однос са њим и Генералним секретаром;
- одлучује о учешћу у активностима других владиних или невладиних организација и фондација, значајним за остваривање циљева “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”;
- одлучује о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”;
- бира Потпредседника “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”;
- обавља и друге послове у складу са Статутом од значаја за рад “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” и њених органа.

Члан 14.


Седнице Управног одбора сазива Председник Управног одбора.
Председник Управног одбора “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” мора сазвати седницу Управног одбора ако му захтев за одржавање седнице поднесе најмање три члана Управног одбора.
Седнице Управног одбора одржавају се најмање шест пута годишње.

Члан 15.


Радом Управног одбора руководи Председник Управног одбора, а у његовом одсуству најстарији члан Управног одбора.
Да би доносио одлуке из члана 13, Управни одбор мора да има кворум који представља већину његовог састава.
Управни одбор одлуке доноси простом већином гласова присутних чланова.
На изричит захтев Председника Управног одбора одлуку о посебним питањима Управни одбор доноси консензусом.

Члан 16.


“ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” има Председника и Потпредседника.
Председника и Потпредседника “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” бира и разрешава Управни одбор на предлог три члана Управног одбора или десет редовних чланова “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”.
Председник и Потпредседник се бирају на период од пет година.
Председник заступа и представља “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” пред трећим лицима. Председник може бити овлашћен од стране Скупштине да доноси одлуке о располагању имовином “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”.
Председник “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” предлаже планове рада, стара се о реализацији, координацији и даје непосредне задатке члановима “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” ради реализације циљева и задатака, предлаже Управном одбору унутрашњу организацију и систематизацију радних места у “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”, одлучује о статусу лица запослених у “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”, руководи радом Скупштине када се она састаје, помаже Председнику Управног одбора када се он састаје и обавља друге послове које му повери Скупштина или Управни одбор.
Председник је одговоран за свој рад Управном одбору у вези са законитошћу рада и располагањем средствима “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”.
Потпредседник “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” помаже у раду и, по потреби, замењује Председника “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”.

Члан 17.


“ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” има Генералног секретара.
Генералног секретара именује и разрешава Управни одбор. Именовање се, начелно, врши на период од пет година.
Генерални секретар оперативно руководи активностима “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”, припремом и реализацијом активности “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”, односима са јавношћу, предлаже Председнику “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” начин решавања статусних питања лица запослених у “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” и ради и друге послове на основу посебних овлашћења добијених од Председника “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”.
Генерални секретар одговоран је за свој рад Управном одбору и Председнику “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”.

Члан 18.


“ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” заступа и представља Председник, а у његовом одсуству, Потпредседник “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” сходно члану 16. овог Статута. Председник “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” може дати другом лицу посебно писмено овлашћење за предузимање одређених послова и радњи.

Члан 19.


Средства за остваривање циљева и задатака из члана 1. овог Статута, “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” прибавља путем:
- чланарине,
- пријема добровољних прилога чланова “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”,
- пријема добровољних прилога или завештања добротвора, како физичких тако и правних лица.

Средствима, као и укупном имовином “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” управља Председник “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” у складу са одлукама органа “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”. Скупштина верификује финансијске извештаје Председника “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”.

Члан 20.


Рад “ ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ ” је јаван.
“ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” ће пригодним начинима обавештавати јавност о свом постојању и раду.

Члан 21.


“ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” престаје са радом:
 1. На основу одлуке Скупштине “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” сходно члану 11. став 6. овог Статута;
 2. Ако се број чланова “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” смањи испод броја одређеног за његово оснивање;
 3. Ако је “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” забрањен рад из разлога предвиђених Законом;
 4. Ако се утврди да је “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” престао са радом за време дуже од годину дана.

У случају престанка “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” из разлога предвиђеног ставом 1. тачка 1. овог члана са имовином “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” поступиће се на следећи начин:
 1. Ако је то могуће имовина ће бити враћена правним или физичким лицима која су исту дала “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”;
 2. Ако је имовина купљена из средстава прикупљених из чланарине и слично, иста ће бити продата најповољнијем понуђачу, а средства добијена том продајом припашће сразмерно оснивачима.

У случају престанка “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” из разлога предвиђених ставом 1. тачке 2. до 4. овог члана, без одлуке Скупштине “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”, имовина ће припасти сразмерно оснивачима “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ”.

Члан 22.


Управни одбор, Председник или најмање трећина редовног чланства Скупштине “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” могу иницирати поступак за измене и допуне Статута.
Измене и допуне Статута доноси Скупштина “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” на начин утврђен у члану 11. став 6. овог Статута.

Члан 23.


“ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” ће се у свом раду придржавати Устава Републике Србије и закона.
Рад “ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” је јаван.
“ПОКРЕТ ЗА РАЗВОЈ СРБИЈЕ” стиче својство правног лица даном уписа у Регистар код надлежног органа.

Члан 24.


Овај Статут ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од дана уписа у Регистар.

Преузмите статут у пдф формату
НОВОСТИ
 • 1

  1
  13. Jan 2013. | Одбор Београд
 • 1

  1
  13. Jan 2013. | Одбор Нови Сад
 • 1

  1
  13. Jan 2013. | Одбор Ниш
 • Курс динара поразан по садашњост и будућност Србије

  Пре само пар недеља, већина економиста се сложила да ће курс динара у 2012. години остати стабилан. Нешто опрезнија мањина је процењивала да ће курс бити стабилан бар у првој половини године. Логика која стоји иза оваквих прогноза не базира на економским анализама. Предвиђања почивају на процени о томе како ће реаговати они који одређују судбину динара. Та логика је прагматична, вероватно тачна,...

  13/02/2012. | Одбор Нови Сад
 • Посета Покрета за развој Србије и Двери рањеним Србима на КиМ

  Представници "Покрета за развој Србије" су на иницијативу "Покрета за живот Србије" (Двери) посетили рањене Србе на северу Косова и Метохије.
  Том приликом, рањеним Србима уручена је новчана помоћ.
   
  Повређени Срби који се налазе у Косовско-митровачкој болници показали су јаку вољу и снагу да истрају од одбрани својих породица и кућа, упркос боловима које су изазване бојевим мецима...

  30/09/2011. | Одбор Београд
 • Србија увезла више од 25 000 тона јабуке

  За главу би се ухватио српски сељак када би знао да смо у току 2010. године увезли више од 8.400 тона црног лука и чак 25.000 тона јабука. Земља која „пола Европе може да храни” у иностранству је набавила и око 5.000 тона пасуља, као и више од 600 тона шаргарепе, показују подаци граничне Фитосанитарне инспекције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Увезли смо нешто мање од 4.800 тона...

  13/01/2011 | Одбор Ниш
 • Поступак против Ђелића због управљачких права

  Агенција за борбу против корупције упутила је Прекршајном суду у Београду захтев за покретање прекршајног поступка против Божидара Ђелића јер законском року од 30 дана од избора на функцију није пренео управљачка права у предузећу „Хоусе оф Еуропе Инвест Б.В.” које је 100 одсто у његовом власништву. У саопштењу Агенције наводи се да је, проверавајући тачност података из Извештаја о...

  18/01/2011 | Одбор Београд
pridružite nam se
ГАЛЕРИЈА
Srbija Mile Dragić Novi Sad Beograd
За чланове